> Főoldal

Hírek

Közlemény - kötelező ügyfél-azonosítás
vissza

Közlemény - kötelező ügyfél-azonosítás

A 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) részletes szabályokat határoz meg a pénzügyi szolgáltatók számára az ügyfél-azonosítási kötelezettség vonatkozásában.

Változások az ügyfélazonosításban!

Tájékoztatjuk, hogy az Országgyűlés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényt 2019. június 25 hatálynappal módosította és így az azonosítási kötelezettség teljesítésének új határideje 2019. október 31. lett. A határidő letelte után Társaságunk törvényben felsorolt ügyletek teljesítését köteles lesz megtagadni ha 

a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,

b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig nem végezte el, és

c) az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. október 31-ig nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

Az érintett ügyfeleknek külön értesítést küldtünk, kérjük, hogy a kitöltött és aláírt nyilatkozatot valamint az okmánymásolatokat az azonositas@cig.eu elektronikus postacímre juttassák el.

 

A törvény rendelkezéseinek értelmében, ügyfél azonosítást kell elvégeznünk azon ügyfelek esetében, akiknél ez nem történt meg a szerződés létrejöttekor a ma hatályos szabály szerint, azaz teljes körűen.


AZONOSÍTÁSI ADATLAP LETÖLTÉSE

Az azonosítási kötelezettség az alábbi típusú szerződésekre vonatkozik:

•    megtakarítási típusú életbiztosításokra (hagyományos és befektetési egységhez kötött),
•    nyugdíjbiztosításokra,
•    kockázati életbiztosításokra.

A jogszabály értelmében, azonosítani kell a magánszemély szerződőt, valamint a nem magánszemély szerződő esetén a cég képviseletére jogosult (az ajánlatot aláíró) vezető(k)et. Szolgáltatás teljesítése esetén szintén azonosítani kell a kedvezményezettet. A kötelezettség kiterjed a szerződő személyétől eltérő, a biztosítóhoz bejelentett díjfizető pozícióban lévő magánszemélyekre, illetve cég esetén a cég képviseletére jogosult vezetőkre, tényleges tulajdonosokra is.

Minden ügyfelünknek, akinél az új szabályok miatt valamely kötelező nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat hiányzik, 2019. június 26-ig pótolnia kell a hiányzó adatokat, nyilatkozatokat, okmánymásolatokat.

Az azonosítást ügyfeleink érdekében végezzük. 2019. június 26. után ugyanis azon ügyfeleink esetében, akiknek adatai, nyilatkozatai vagy okmánymásolatai nem állnak teljes körűen rendelkezésünkre, a hivatkozott törvény értelmében kötelesek vagyunk az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos rendelkezéseinek – például módosítási igények és pénzügyi rendelkezések – teljesítését megtagadni mindaddig, amíg az ügyfél-azonosítás teljes körűen nem történik meg.
 
A sikeres ügyfél-azonosításhoz az alábbi okmánymásolatok és hiánytalanul kitöltött nyilatkozatok szükségesek:

Természetes személy esetén:

Magyar állampolgárok esetében:

•    Személyi igazolvány vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély minden oldala, valamint
•    Lakcímkártya lakcímet igazoló oldala

Külföldi állampolgárok esetében:

•    úti okmány vagy személyazonosító igazolvány minden oldala, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít,
•    tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány

Nem természetes személy esetén:

A nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult természetes személy fent megjelölt okiratai, valamint aláírási címpéldány és a cégbíróság bejegyzését igazoló okirat.

Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány, vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

Ha az azonosítást nem természetes személy (azaz jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó) nevében tölti ki, úgy kérjük, hogy legalább a nyilvánosan elérhető cégkivonat és aláírási címpéldány másolatát, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát kérjük megküldeni, valamint ezeken jól olvashatóan, saját kezű aláírással ellátva az alábbi nyilatkozatot tenni:„Nyilatkozom, hogy a csatolt dokumentum az eredetiről készült másolat és mindenben megfelel az aláíráskori tényleges állapotnak.”
 
2019. június 26-i határidő után Társaságunk - a Pmt. 79. § értelmében - az alábbi ügyletek teljesítését köteles lesz megtagadni mindaddig, míg az azonosítás teljes körűen nem történik meg:

•    minden kifizetéssel járó rendelkezést
•    eseti díjbefizetés 3,6 millió Ft felett,
•    kiegészítő biztosítás kötését,
•    szerződő, kedvezményezett, jogosult módosítását,
•    biztosítási összeg és díjemelést,
•    lakcímmódosítást,
•    befektetési egységek átváltását, átirányítását.

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot, valamint az okmánymásolatokat az ugyfelszolgalat@cig.eu elektronikus postacímre kérjük eljuttatni.
 
 
AZONOSÍTÁSI ADATLAP LETÖLTÉSE