> Főoldal | Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Amennyiben Ön ügyfél, 

vagy biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz

A biztosító és a viszontbiztosító a személyes adatokat a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Ezen céltól eltérő adatkezelést a biztosító vagy viszontbiztosító csak az Ön előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt Önt nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny. A személyes adatok kezelésének részletes szabályait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete – a továbbiakban GDPR – és a hatályos magyar jogszabályok részletesen rendezik és a biztosító az adatvédelmi rendelkezéseit ezen keretek között alakította ki. 

A biztosító adatkezelésének jogalapja elsősorban a biztosítási szerződés teljesítésének érdeke (GDPR 6. cikk b. pont), másodsorban a biztosító jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk c.) pontja). Előfordul, hogy az adatkezelésre a biztosító, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése alapján kerül sor (GDPR 6. cikk f.) pontja).

A személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatok (az egészségi állapotra vonatkozó adatok) kezelése és feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik. Ilyen hozzájárulás hiányában a szerződést a biztosító nem tudja teljesíteni, ezért az alábbiakban – az adatvédelmi tájékoztatás és felvilágosítás megadása mellett nyilatkoznia kell ezen hozzájárulásáról. 

Ennek megfelelően a Biztosító az egészségi állapottal összefüggő adatokat kezeli és az ilyen adatokat adatfeldolgozónak továbbítja. 

Az adatfeldolgozók személyét, azonosító adataikat, valamint a részükre átadott adatok körét, továbbá az általuk végzett műveleteket a biztosító a honlapján teszi hozzáférhetővé. 

Az orvosi titoktartási kötelezettség alól külön írásbeli hozzájárulással azon személyeket kell felmenteni, akik az egészségi adatokat jogszabályi, vagy szerződéses felhatalmazás alapján kezelik, így különösen a kezelőorvost (ideértve a háziorvost és szakorvost is), szakértőt, egészségügyi szolgáltatót, vagy intézményt, egészségügyi állami szerveket, mentőszolgálatot stb. A felmentéshez, továbbá az ilyen adatok kezeléséhez és az adatfeldolgozóknak való továbbításához Önnek előírt módon kell hozzájárulni.

Amennyiben a szerződést kiskorú biztosítottra, és/vagy kedvezményezettre köti, törvényes képviselőként a felmentést és az adatkezeléshez való hozzájárulást rá is ki kell terjeszteni.

A hozzájáruló nyilatkozata bármikor indokolás nélkül visszavonható. A visszavonás következményeit és a biztosító adatkezelési rendelkezéseit a biztosítási feltételek tartalmazzák.

 

Amennyiben Ön részvényes

A biztosító a Polgári Törvénykönyv, valamint a Tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően részvénykönyvet vezet az általa kibocsátott CIGPANNONIA részvények tulajdonosairól. A részvényesek kizárólag akkor jogosultak a biztosítóval szemben részvényesi jogaikat gyakorolni, amennyiben őket a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesek részvény feletti tulajdonjogát nem érinti, azonban a biztosítóval szemben őket megillető, a részvénytulajdonhoz kapcsolódó részvényesi jogok gyakorlást – úgy mint a Társaság közgyűlésén való részvétel, osztalékjogosultság stb. - nem teszi lehetővé. 

A biztosító részvénykönyv-vezetési feladatait az igazgatóság felhatalmazása alapján 2010. november 1. napjától a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban Keler Zrt.) látja el. A részvénykönyv a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

a részvénytulajdonos neve, természetes személy esetén lakcíme, anyja neve, állampolgársága, jogi személy esetén székhelye

ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő előző pontban meghatározott adatai

a részvény értékpapírkódja, valamint sorozata és névértéke

a részvény fajtája

a részvényszerzés részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontja

a felülbélyegzés időpontja

a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontja

a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszáma és időpontja

 

Amennyiben a részvényes jogainak a társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bíz meg, úgy a felsorolt adatokon túlmenően a részvénykönyvben fel kell tüntetni a részvényesi meghatalmazott személyét, valamint részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét. A részvényesi meghatalmazott a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult a saját nevében és a részvényes javára érvényes és hatályos jognyilatkozatot tenni, részvényesi jogokat gyakorolni. 

A részvénykönyvbe bejegyzett személyes adatok tekintetében a CIG Pannónia adatkezelőnek, míg a részvénykönyvvezetési feladatokat ellátó Keler Zrt. adatfeldolgozónak minősül. Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontjában meghatározott, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, ennek megfelelően az adatok kezeléséhez a részvényesek erre irányuló, kifejezett hozzájárulásra nincs szükség, az adatkezelés jogszabályi felhatalmazáson alapul. 

A részvénykönyv az abban szereplő valamennyi, a részvényesekre vonatkozó személyes adattal együtt a nyilvánosság számára hozzáférhető, annak tartalmát a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek keretei között korlátozás nélkül bárki megtekintheti a Keler Zrt. hivatalos székhelycímén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) Mindemellett akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet, melyet a Keler Zrt. 5 napon belül, díjmentesen a jogosult rendelkezésére bocsát.

A Keler Zrt. mint adatfeldolgozó a részvénykönyv teljes tartalmát negyedéves gyakorisággal, illetőleg az erre irányuló kérelem, különösen tulajdonosi megfeleltetés céljából a biztosító rendelkezésére bocsátja. A biztosító a rendelkezésére bocsátott részvénykönyveket 5 éven keresztül őrzi meg. Amennyiben tulajdonosi megfeleltetésre kerül sor, úgy az értpapírszámla-vezető bankok kötelesek a Keler Zrt. rendelkezésére bocsátani a részvényesek adatait és a részvényeik darabszámát, feltéve, hogy a részvényesek a részvénykönyvbe bejegyzés megtiltásáról illetőleg a bejegyzett adatok törléséről nem rendelkeztek.

A részvényesek a biztosítónál, illetve a Keler Zrt.-nél előterjesztett erre irányuló kérelmükkel bármikor határozhatnak úgy, hogy a részvénykönyvben való szerepeltetésük törlését kérik azzal, hogy a törlést követően megszűnik a biztosítóval szembeni részvényesi jogaik gyakorlásának lehetősége. 

A részvénykönyvből törölt adatok a törlést követően továbbra is megállapíthatók maradnak. Amennyiben a biztosító és a Keler Zrt. között a részvénykönyvvezetésre irányuló szerződés megszűnik, úgy a Keler Zrt. a szerződés megszűnésétől számított 10 évig tárolja a részvénykönyv tartalmát. 

 

A részvénykönyvben szereplő adatokon túlmenően a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a részvényesek mindazon, az értékpapírszámlavezetők által a tulajdonosi megfeleltetési állomány keretében átadott személyes adatát kezeli, amelyek a tőkejuttatás kifizetésének teljesítése, valamint az ahhoz kapcsolódó adóigazolás kiállítása érdekében szükségesek.  Az adatkezeléshez a részvényesek hozzájárulására nincs szükség, tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, az adatkezelőre vonatkozó, Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, valamint a 465/2017 (XII.28.) kormányrendeletben foglalt jogi kötelezettség teljesítése. 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a tulajdonosi megfeleltetési állomány keretében átadott, a részvénykönyvben szerepelő adatokon túlmenően az alábbi személyes adatokat kezeli: 

számlatípus

alszámla azonosító (a Keler Zrt. értékpapír alszámla azonosítója)

tulajdonosi azonosító (a letétkezelő által adott egyedi azonosító)

részvénykönyvi tulajdonosi azonosító

a részvényes neme, születéskori neve, születési helye és ideje, anyja neve

személyi azonosító

levelezési cím

adóazonosító, illetve adószám

regisztrációs szám

pénzforgalmi jelzőszám

Keler Zrt. belső azonosító

annak megjelölése, hogy az értékpapírszámla tartós befektetési számlának minősül.

 

Az érintett adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősülnek a tőkejuttatás kifizetésében közreműködő alábbi társaságok:

TMC First Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság,

székhelye 1025 Budapest, Csalán út 27.,

adószáma 22917258-2-41,

cégjegyzékszáma 01-09-944624

 

RITZL és TÁRSA Számviteli és Adótanácsadó Kft.

székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Görgey u. 111/a

adószáma: 13156204213

cégjegyzékszáma: 13-09-101972

 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek, különös tekintettel a célhoz kötöttség és a korlátozott tárolhatóság elveinek figyelembe vételével a tulajdonosi megfeleltetési állomány keretében az értékpapírszámlavezetők által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a tőkejuttatás kifizetése és adóigazolás kiállítása céljából, a kifizetés teljesítését követő 7 évig kezeli. 

 

Amennyiben Ön érdeklődő

Érdeklődőnek minősül, amennyiben

- hírlevélre iratkozik fel,
- álláshirdetésre jelentkezik,
- rendezvényen érdeklődőként jelentkezik a biztosító képviselőjénél és megadja személyes adatait,

A személyes adatainak kezelése ez esetben az Ön – részletes tájékoztatáson alapuló – hozzájáruló nyilatkozata. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást Ön bármikor és indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a biztosító addigi adatkezelésének jogszerűségét nem érinti.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés megszűnik, amennyiben az adatkezelés célja megszűnik.

A biztosító a személyes adatokkal profilalkotást, automatikus döntéshozatalt, illetve adattovábbítást kizárólag önkéntes hozzájárulás alapján végez.

Az álláshirdetésre jelentkezők személyes adatait a Biztosító legkésőbb az adatfelvétel, vagy gyűjtést követő 12 hónapig őrzi. Amennyiben Ön kéri a további adatkezelést, akkor erre irányuló kifejezett írásbeli kérelmet kell előterjesztenie.

 

Egyéb fontos tudnivalók

Tevékenységi központ: 1033 Budapest, Flórián tér 1. akkor is, ha a biztosító a határon átnyúlóan végzett tevékenysége keretén belül kezel személyes adatokat.

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; telefonszáma: :+ 36 80 203 776, fax száma: :+ 36 1 489 9102; Email: ugyfelszolgalat@mnb.hu; levélcíme: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.; https://www.mnb.hu

Felügyeleti hatóság (adatvédelemmel kapcsolatban): Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, levelezési címe: 1530 Budapest, Pf..5; c; elérhetősége: Telefonon: +36 1 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL http://naih.hu)

Határon átnyúló tevékenység joghatósága: A tevékenységi központ helye szerinti hatóságtól eltérő felügyeleti hatóság jogosult eljárni a hozzá benyújtott panaszok kezelésére, illetve jogosult a GDPR rendelkezéseinek esetleges megsértése esetén eljárni, ha az ügy tárgya kizárólag egy, a tagállamában található tevékenységi helyet érint, vagy ha kizárólag a tagállamában érint jelentős mértékben érintetteket.

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége:

dr. Csevár Antal, vezető jogász, adatvédelmi tisztviselő
1033 Budapest, Flórián tér 1.
jog@cig.eu

 

ADATFELDOLGOZÁST ÉS KISZERVEZETTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ CÉGEK LISTÁJA


A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részére adatfeldolgozást végző cégek listáját ide kattintva tekintheti meg.

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. részére adatfeldolgozást és kiszervezetti tevékenységet végző cégek listáját ide kattintva nézheti meg.

 

ADATVÉDELMI KÉRELEM ŰRLAP

Adatvédelmi kérelem benyújtásához javasoljuk töltse le űrlapunkat ide kattintva. A kitöltött űrlapot kérjük, hogy küldje el a jog@cig.eu email címre. 

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

A szabályzat célja a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nek és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-nek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – jelen szabályozásban, a továbbiakban GDPR Rendelet) történő megfeleltetése, a személyes adatok kezelésének, feldolgozásának és az érintettek jogainak érvényesítési, valamint mindezekkel kapcsolatos felelősségi rendszer meghatározása.

 

1.) A szabályzat tárgyi hatálya

A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. – a továbbiakban együttesen Biztosító – személyes adatkezelésére, azzal kapcsolatos folyamatok szabályozására, az érintettek jogainak biztosítására. A szabályzat rendelkezéseit érvényesíteni kell valamennyi olyan személyre, akik a Biztosító részére adatfeldolgozási, vagy közös adatkezelési tevékenységet végeznek. Egyes adatkezelők, vagy adatfeldolgozók személyes adatkezelésére törvény a GDPR rendeletnél szigorúbb rendelkezések alkalmazását írja elő, így ezen személyes adatok vonatkozásában azokat kell alkalmazni.

 

2.) A szabályzat időbeli hatálya

A szabályzat rendelkezései az aláírás napján lépnek hatályba, azonban rendelkezéseit 2018. május 25. napjától kell alkalmazni.

 

3.) A szabályzat alapja

A szabályzat alapját a GDPR rendelet 35. cikke figyelembe vételével a Field Consulting Zrt. által készített DPIA vizsgálat és GAP elemzés eredménye alapján 2017. december 20. napján elrendelt intézkedési terv képezi.

 

4.) Alapfogalmak

Jelen szabályzat alábbi alapfogalmai egyeznek a GDPR rendelet 4. cikkében felsorolt alapfogalmakkal, az alábbi kiegészítésekkel és hozzáfűzött rendelkezésekkel:

Profilalkotás: a biztosító az érintett hozzájárulása alapján és kizárólag akkor végez profilalkotásos adatkezelést, amennyiben arra üzletszerzés céljából kerül sor.

Nyilvántartási rendszer: minden olyan elektronikus és papíralapú nyilvántartás, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó személyes adatokat tartalmaznak, kezelnek, vagy feldolgoznak.

Tevékenységi központ: 1033 Budapest, Flórián tér 1. akkor is, ha a biztosító a határon átnyúlóan végzett tevékenysége keretén belül kezel személyes adatokat.

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; telefonszáma: :+ 36 80 203 776, fax száma: :+ 36 1 489 9102; Email: ugyfelszolgalat@mnb.hu; levélcíme: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.; https://www.mnb.hu

Felügyeleti hatóság (adatvédelemmel kapcsolatban): Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, levelezési címe: 1530 Budapest, Pf..5; c; elérhetősége: Telefonon: +36 1 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL http://naih.hu)

Határon átnyúló tevékenység joghatósága: A tevékenységi központ helye szerinti hatóságtól eltérő felügyeleti hatóság jogosult eljárni a hozzá benyújtott panaszok kezelésére, illetve jogosult a GDPR rendelkezéseinek esetleges megsértése esetén eljárni, ha az ügy tárgya kizárólag egy, a tagállamában található tevékenységi helyet érint, vagy ha kizárólag a tagállamában érint jelentős mértékben érintetteket.

 

5.) A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Biztosító az általa végzett személyes adatok kezelése vonatkozásában a GDPR rendelet 5. cikkében foglaltak szerint jár el. Ezen rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki, illetve az alábbi módokon valósulnak meg.

- Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A Biztosító adatkezelése és feldolgozása során, a GDPR rendelet, a magyar jogi szabályozás és jelen szabályzat rendelkezéseit maradéktalanul betartja. A Biztosító valamennyi munkatársának feladata olyan folyamatok és eljárásrendek kialakítása, nyomtatványok és adatkezelési hozzájárulások és nyilatkozatok készítése, amelyek ezen alapelvi rendelkezéseknek teljes mértékben megfelelnek.

A Biztosító személyes adatkezelésére a biztosítási szerződések teljesítése és a biztosító jogi kötelezettsége teljesítése érdekében kerül sor. Ezek hiányában a személyes adatkezelés kizárólag az érintett tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával lehetséges.

Hozzájárulásos adatkezelés esetén a Biztosító az érintett hozzájárulását igazolható módon: írásban, vagy rögzített telefonon szerzi be. A hozzájárulásos adatkezelés esetén az érintett önkéntes hozzájárulása bármikor, indokolás nélkül visszavonható, amelyről az érintettet az adatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatni szükséges.

Gyermekek személyes adatainak hozzájáruláson alapuló kezeléséhez az érintett felett szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a hozzájárulásos személyes adatkezelést követően a Biztosító az érintettel szerződést köt, a személyes adatok kezelésére – a szerződéses ajánlat megtételétől, vagy a szerződés létrejöttétől, vagy az érintettnek a pénzmosás rendelkezéseinek megfelelő azonosításától – a szerződéses személyes adatkezelésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Valamennyi adatkezelési módnál az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy a Biztosító milyen személyes adatokat kezel, milyen személyes adatot milyen célból kinek ad át adatfeldolgozás céljából. A tájékoztatást elsősorban a szerződési feltételekben kell rögzíteni és az érintettek részére a Biztosító internetes felületén is elérhetővé kell tenni. Egyben biztosítani kell azt is, hogy az érintett a Biztosítótól a személyes adatainak kezeléséről, érintetti jogairól a GDPR rendelet szerinti tájékoztatást kérelmére is megkaphassa.

A Biztosító a személyes adatok különleges kategóriáit akkor kezelheti, ha ehhez az érintett kifejezett hozzájárulását adja, vagy az érintett foglalkoztatását szabályozó jogi előírásokból fakadó követelmény teljesítése miatt szükséges. Ilyen személyes adatkezelésre különösen azon szerződések esetében kerül sor, amelynél a kockázat elbírálása vagy a kár kifizetése, azaz a biztosítási szerződés létrehozása és az alapján a szolgáltatás teljesítése az érintett egészségi állapotától, vagy annak változásától függ.

A Biztosító büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó személyes adatkezelést nem végez. Ezen tilalom nem érinti azon hatósági határozatokat, amelyek a biztosító szolgáltatási igényét váltják ki.

- célhoz kötöttség

A Biztosító a személyes adatokat csak a működéséhez, szerződéseinek és szolgáltatásainak teljesítéséhez szükséges célból kezeli. Ennek során nem vásárol, nem értékesít, nem ad át és nem tesz harmadik személy számára hozzáférhetővé személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat.

- adattakarékosság

A Biztosító kizárólag annyi személyes adatot kezel, amennyi a törvényes működéséhez és szerződéseinek kezeléséhez feltétlenül szükséges. 

- pontosság

A Biztosító minden ésszerű és szükségszerű intézkedést megtesz a személyes adatok pontossága és aktualizálása érdekében. A személyes adatokat a törvényi rendelkezéseknek, így különösen a pénzmosási törvényben előírt időközönként frissíti, továbbá az érintetteknek a bejelentései alapján a változásokat a rendszeren átvezeti.

- korlátozott tárolhatóság

A Biztosító haladéktalanul megszünteti a GDPR rendelet hatálya alá tartozó azon személyes adatok kezelését, amelyeknél a célhoz kötöttség már nem állapítható meg és az adat kezelésének megszüntetésére a jogszabály lehetőséget ad.

- integritás és bizalmas jelleg

A Biztosító megteszi a pénzügyi szervezetektől elvárható színvonalú, fejlett technikai és szervezeti védelmi intézkedéseket, amelyek a személyes adatok kezelésének és feldolgozásának biztonságát az előírt módon biztosítják. Ennek érdekében követelményrendszert támaszt minden olyan adatfeldolgozóval, illetve közös adatkezelővel, akik a Biztosítónak GDPR rendelet hatálya alá tartozó személyes adatait kezelik illetve az adatfeldolgozás bármilyen fázisában részt vesznek.

- elszámoltathatóság

A Biztosító a szervezeti rendjét és adatkezelési rendszerét úgy építi ki, hogy a személyes adatok kezelése és feldolgozása nyomon követhető legyen és képes legyen annak követésére, hogy egyes adatkezelési műveletek és az adatfeldolgozás során ki és milyen adatműveletet hajtott végre.

 

6.) Az érintettek jogai és azok biztosítása

a.) Átlátható intézkedések

A Biztosító megteszi a szervezeti és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett részére a GDPR Rendeletben meghatározott szempontok alapján a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást írásban vagy szóban előírt határidőn belül (30 nap) meg tudja adni. 

Az írásbeli tájékoztatást az érintettek részére a szerződéses kapcsolat létrejöttét, a személyes adatok kezelését megelőzően kell adni:

- biztosítási szerződések esetében a szerződéses ajánlat kitöltésekor;
- más esetekben a személyes adatok megadásakor, vagy megismerésekor.

Az írásbeli tájékoztatás díjmentes. A tájékoztatás írásbelinek minősül az érintett részére kialakított elektronikus felületen elektronikus levélben történő megküldés is.

A tájékoztatás csak jogszabályban előírt esetekben tagadható meg.

Az adatgazdák gondoskodnak arról, hogy az érintettekkel való kapcsolatba lépést szabályozó belső rendelkezések, az ajánlati nyomtatványok és a szerződési feltételek a tájékoztatásra is kiterjedjenek. Az ezirányú tájékoztatásnak az érintettek részére a Biztosító honlapján történő könnyen hozzáférhetőségéről az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik.

Az érintettek jogairól való szóbeli tájékoztatás feltétele az érintett személyazonosságának megállapítása és a tájékoztatásra való jogosultság feltételeinek fennállta. Az érintett kérelmére történő tájékoztatásért elsődlegesen az érintett személy adatainak adatgazdája, másodlagosan az adatvédelemmel megbízott személy (adatvédelmi tisztviselő) felel.

b.) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatok az érintettől kerülnek beszerzésre

Az érintett részére nyújtott adatvédelmi tájékoztatónak az alábbi alapinformációkra szükségszerűen kell kitérni:

- a Biztosító, mint adatkezelő személye és elérhetősége;
- az adatvédelmi tisztviselő személye és elérhetősége;
- a személyes adatok kezelésének célja, valamint a kezelésének jogalapja (hozzájáruláson, szerződés teljesítésén, vagy a biztosító jogszabályi kötelezettségének teljesítésén alapuló adatkezelés);
- az érintett személyes adatok kategóriái.

A személyes adatok megszerzésének időpontjában a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az érintettet az alábbi kiegészítő információkról kell tájékoztatni:

- a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- amennyiben megállapítható a Biztosító, vagy egy harmadik fél jogos érdeke, akkor ennek tényéről;
- amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, kezelésének korlátozásához, a személyes adatkezelés elleni tiltakozáshoz és az adathordozáshoz való jogról, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának következményeiről;
- felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának jogáról;

c.) Az érintett hozzáférési joga

A Biztosító az érintettnek a személyes adataihoz és az adatkezeléssel történő információhoz való folyamatos hozzáférést az alábbiak szerint biztosítja.

- Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információkat a honlapon;
- a szerződés teljesítésével kapcsolatos személyes adatokkal kapcsolatban a szerződési feltételekben, vagy az ahhoz kiadott adatvédelmi tájékoztatóban;
- konkrét érintettek vonatkozásában az egyedi személyes adataival kapcsolatos műveletekről írásbeli, vagy szóbeli megkeresés alapján

d.) A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti az adatainak helyesbítését, hiányos adatainak kiegészítését. Az érintett kérelmének teljesítéséhez a Biztosító az érintett személytől okiratot kérhet be, amelynek adatai alapján a helyesbítést vagy kiegészítést haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül elvégzi. 

e.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Biztosító az Adatvédelmi rendeletben meghatározott okokból haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érintett személyes adatait.

A törléshez való jog az érintettet nem illeti meg, amennyiben a személyes adatainak megőrzése a Biztosító szerződéseiből, vagy jogszabályból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, vagy a megőrzéséhez egyéb jogos érdek fűződik.

A törlés jogszerű megtagadásához az adatgazda köteles kikérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

f.) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására az érintett kérelme alapján kerülhet sor. Az érintett ezirányú kérelme tárgyában az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalását kell kikérni. Amennyiben ezen állásfoglalás szerint az adatkezelés korlátozásának van helye, az adatgazda valamennyi adathordozón és nyilvántartásában köteles megjelölni az érintett személyes adatait. A megjelölés történhet az érintettnek a nyilvántartásban történő azonosító szám megjelölésével, vagy papíralapú dokumentáció esetén feljegyzésnek az iratok első oldalára történő helyezésével.

g.) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatgazda az érintettet az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról írásban köteles tájékoztatni. 

h.) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult a személyes adatainak széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő továbbításának kérésére. Az érintett ezen jogának gyakorlására a GDPR rendelettől eltérően akkor is jogosult, ha adatainak kezelését a Biztosító nem az érintett hozzájárulása alapján kezeli, feltéve ha az adatkezelés automatizált módon történik.

i.) A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyben

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja kizárólag a biztosító vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az érintett személyes adatait jelölni kell, amennyiben azokat közvetlen üzletszerzés érdekében kívánja felhasználni, vagy ilyen okból a cégcsoport, vagy partner vállalkozás felé továbbítani. 

Az adatok továbbításához való hozzájárulást szerződéses partnerenként kell az érintettől beszerezni és ezt a személyes adatok nyilvántartására szolgáló rendszerben jelölni. A jelölésért az adatok rögzítését végző személy felel. 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése esetén az érintettek figyelmét az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az ilyen módon történő adatkezelése ellen bármikor indokolás nélkül tiltakozhat. A tiltakozás bejelentését a biztosító bizonyítható formában történő bejelentéshez köti. Ennek formája lehet rögzített telefonon, vagy személyesen történő bejelentés, levél, fax, vagy ügyfél portálon történő jelzés.

A Biztosító akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulást az intézkedés alkalmazása előtt kell az érintettől beszerezni és azt a rendszerben jelölni. Ilyen esetben az az érintettnek joga, hogy a Biztosító részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. Az automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, a Biztosító nem alapozhatja a személyes adatok különleges kategóriáira.

 

7.) A Biztosító adatkezelése és adatfeldolgozása

A Biztosító a DPIA elemzés adatai és folyamatos kockázatértékelés és a jelen szabályzatban foglaltak alapján megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A Biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy a személyes adatok kezelése során a Rendelet szerint beépített és alapértelmezett adatvédelem megfelelő módon valósuljon meg.

 

8.) Közös adatkezelés

A Biztosító közös adatkezelést valósíthat meg, ha az adatkezelés céljait és eszközeit más adatkezelővel együtt határozza meg. Az ilyen adatkezelést a másik adatkezelővel írásba kell foglalni és abban az érintettek számára kapcsolattartót kell kijelölni.

 

9.) Adatfeldolgozás

A Biztosító az adatfeldolgozásához adatfeldolgozót vehet igénybe az alábbi feltételekkel:

- az adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására;

- a Biztosító előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja a Biztosítót minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen;

- az adatfeldolgozó írásbeli szerződésben vállalja a Rendelet 28. cikk (3-5) bekezdésében megjelölt feltételek teljesítését,

- továbbá az adatvédelmi incidensek haladéktalan jelentését a Biztosító felé.

Amennyiben a Biztosító olyan személyes adatok feldolgozását bízza más személyre, amelyek egyben biztosítási titkot is képeznek, az adatfeldolgozásra, vagy egyéb adatfeldolgozással járó tevékenységre irányuló szerződésben a Bit kiszervezésre vonatkozó rendelkezéseit is ki kell kötnie.

Adatfeldolgozási tevékenység igénybe vételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adatfeldolgozó a fenti feltételeket vállalja és a Biztosító meggyőződik arról, hogy az adatfeldolgozó képes a szerződésben foglalt garanciális szabályokat betartani és az érintettek jogai nem sérülnek.

 

10.) Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A Biztosító egyes szervezeti egységei az általuk rögzített és ezáltal kezelt személyes adatokról a Rendelet 30. cikke szerinti nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartás – adatleltár – az egyes személyes adatok körének és adatkezelési műveletek feltüntetésével kell elkészíteni, amely tartalmazza az adatfeldolgozók főbb adatait és az általuk végzett adatkezelési műveleteket is. A személyes adatok feldolgozásával megbízottak listáját, a feldolgozott személyes adatok és azzal végzett műveletek naprakész felsorolását a biztosító a honlapján teszi elérhetővé.

A nyilvántartás vezetésére az adatgazdák kötelesek. Az adatgazdák feladatait a munkaköri leírásuk és jelen szabályzat tartalmazza. Az adatgazda a munkaviszonya megszűnésekor vagy más munkakörbe való átlépésekor köteles a személyes adatokkal kapcsolatos nyilvántartását átadni a feladatkörét átvevő személynek. Az átadás-átvételt a kiléptetési, vagy munkakör átadási adatlapon rögzíteni kell. Átadás hiányában az adatgazda jogviszonya jogszerűen nem szüntethető meg.

Az adatgazda gondoskodik arról, hogy az adatot kezelő szervezeti egység tevékenységét szabályozó belső rendelkezések (munkautasítások) a törlésre határidőket és felelőst irányozzanak elő, továbbá tegyenek szervezeti intézkedéseket a személyes adatok védelmére és az érintettek jogainak biztosításának konkrét módjára.

Az adatkezelés technikai biztonságára, a központi naplógyűjtőben tárolt adatokra – beleértve az informatikai rendszerekből származó, származtatott technikai személyes adatokat – és tárolási idejükre vonatkozó rendelkezéseket a Biztosító informatikai biztonsági szabályzata tartalmazza.

 

11.) Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst észlelő személy, ideértve az adatfeldolgozót, is köteles azt haladéktalanul jelenteni az adott személyes adat kezeléséért felelős adatgazdának. Az adatgazda az incidensről jelentést készít és azt továbbítja az adatvédelmi tisztviselőnek, amelynek tartalmaznia kell a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésében foglalt részletes adatokat is.

Az adatvédelmi tisztviselő az incidensjelentés alapján kockázatértékelést végez. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatvédelmi tisztviselő legkésőbb az incidenst követő 72 órán belül bejelentést tesz az illetékes hatóságnak, majd annak hatásairól, a kiküszöbölésére tett intézkedésekről nyilvántartást vezet.

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatvédelmi tisztviselő valamennyi adatvédelmi incidensről nyilvántartást vezet.

 

12.) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről a Rendelet szerinti tartalommal.

Az érintett tájékoztatása nem kötelező, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, mérlegeléssel megállapítható magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

13.) Adatvédelmi tisztviselő

A Biztosító adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a feladatok ellátására való alkalmasság alapján jelöli ki.

Az adatvédelmi tisztviselő ellátja a GDPR 39. cikkében részletezett feladatokat, így különösen tájékoztat, tanácsot ad és ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések érvényesülését, nyomon követi a hatásvizsgálatot, együttműködik az adatvédelmi hatósággal és egyben kapcsolati pontként szolgál az adatvédelmi ügyekben.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.

Az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét a Biztosító jelen szabályzatban és a honlapján is közzéteszi és azokat a felügyeleti hatósággal közli.

Az adatvédelmi tisztviselő számára biztosítani kell azokat az információkat, és jogosultságokat, amelyek a feladatainak ellátáshoz szükségesek.

Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat nem fogadhat el. A Biztosító az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja, ezen tevékenységével kapcsolatban közvetlenül a Biztosító legfelső vezetésének tartozik felelősséggel. 

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. 

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

A Biztosító a szervezeti és működési szabályzatában gondoskodik az adatvédelmi tisztviselő jelen szabályzatban biztosított jogainak és összeférhetetlenségének biztosítására.

 

14.) Személyes adatok továbbítása

Személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására megfelelőségi határozat, vagy megfelelő garanciák és jogorvoslati lehetőségek biztosítása alapján, vagy a Rendeletben különös helyzetekben biztosított eltérésekre előírt esetekben van helye. 

Az adattovábbítási rend kialakítása előtt az adatvédelmi tisztviselő véleményét minden esetben ki kell kérni.

 

15.) Jogorvoslati jogosultság

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 

 

KORÁBBI JOGI NYILATKOZAT

A CIG Pannónia Biztosító korábbi 2018. május 24-ig érvényes jogi nyilatkozatát ide kattintva töltheti le.

 

AKTUÁLIS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot ide kattintva töltheti le.